Liên Hệ

Chùa A Di Đà
1375 Morningside Ave
Toronto, On
M1B 3C5
Tel: 416-533-3200
Email: chua_adida@yahoo.com