Thông Tin‎ > ‎Phật Giáo‎ > ‎

Tuyên Ngôn Đại Hội Thường Niên 2011 của GHPGVNTTG

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới

World Vietnamese Buddhist Order

Ordre Bouddhique Vietnamien Mondial

1978 Parthenais, Montréal, Québec, Canada H2K 3S3, Canada. Tel : (514)525-8122


Tuyên-Ngôn

Các phái-đoàn Thành-Viên của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới họp đại-hội Thường-niên năm 2011 tại Tổ-đình Từ-Quang Montreal Canada, trong 3 ngày 15, 16 và 17 tháng 7 năm 2011, sau khi duyệt xét hiện tình đất nước, đã  thảo luận và công-bố bản Tuyên-ngôn sau đây.

Xét rằng:

1- Chế-độ độc-tài tham-nhũng tại một số quốc-gia Bắc Phi gây ra sự nghèo đói, bất công, đã là nguyên-nhân chính của các cuộc nổi dậy tự phát để chống bạo-quyền, qua phong-trào Cách-mạng Hoa Nhài, được sự ủng-hộ của những người yêu chuộng tự-do trên Thế-Giới;

2- Trung-cộng - sau khi xâm-chiếm một phần lãnh-thổ và lãnh-hải của nước ta với sự đồng-lõa của nhà cầm-quyền cộng-sản Việt Nam - đã ngày càng lộ rõ tham-vọng bành-trướng bá-quyền với bản đồ hình Lưỡi bò 9 điểm trên vùng Biển đông, vi-phạm hải-phận các nước láng giềng và hải-phận quốc-tế, tạo nên tình-trạng tranh-chấp đa quốc-gia, đe dọa an-ninh vùng đông Nam Á -Châu;

3- Nhà cầm-quyền cộng-sản Việt-Nam đã nhiều lần tỏ rõ thái-độ khiếp-nhược, không dám có phản-ứng thích-đáng để bảo-vệ lãnh-hải khi tàu Trung-cộng ngang nhiên vi-phạm hải-phận, cắt cáp, bắn giết, giam cầm ngư-dân; trong khi các nước láng-giềng đã có những phản ứng quyết-liệt trước sự gây hấn của Trung-cộng tại Biển đông;

4- Nhà cầm-quyền cộng-sản Việt-Nam vẫn tiếp-tục cõng rắn cắn gà nhà qua việc mở cửa ngõ để đón kẻ thù phương Bắc xâm nhập lãnh-thổ quốc-gia, ngụy-trang dưới những hình-thức dân-sự, kinh-tế, du-lịch, đầu-tư, xây đô-thị Tàu và nhiều mánh-khóe tinh-vi, thâm-độc khác;

5- Tuổi trẻ Việt-Nam, trong và ngoài nước, nhận thức được nguy-cơ đồng-hóa của kẻ thù truyền kiếp, đã đứng lên đề-xướng công cuộc chống Trung-cộng xâm-lược qua các cuộc biểu-tình tại Saigon, Hà-Nội, Hải-Phòng và nhiều đô-thị khác trên Thế-Giới.

Do những nhận xét trên, các đại-biểu đồng-thanh

       Quyết-nghị:

1- Triệt-để ủng-hộ mọi cuộc cách-mạng có mục-đích đem lại tự-do và nhân-quyền;

2- Cực-lực phản-đối và tố-cáo trước công-luận toàn Thế-Giới tham-vọng bá-quyền, bành-trướng đế-quốc của phương Bắc mà dân-tộc Việt Nam từ hơn 20 thế kỷ qua đã là nạn-nhân;

3- Trân-trọng thỉnh cầu Liên-Hiệp-quốc và các quốc-gia tự-do khẩn-cấp can-thiệp để giải-quyết các cuộc tranh chấp tại Biển đông một cách hòa-bình hầu tránh những đổ máu, tàn hại sinh-linh nhiều nước;

4- Mạnh-mẽ tố-cáo và nghiêm-khắc lên án hành-vi mãi-quốc cầu-vinh của nhà cầm-quyền cộng-sản Việt-Nam, trước dã-tâm xâm-lược của kẻ thù truyền kiếp; đồng thời khẩn-thiết kêu gọi lòng ái-quốc của toàn dân Việt, trước nguy cơ mất nước và bị đồng-hóa của giòng giống Lạc-Hồng; can-đảm đứng lên nhận lãnh trách-nhiệm giải-thể chế-độ cộng-sản để xây-dựng lại một nước Việt Nam thịnh-vượng, thật-sự có tự-do, dân-chủ;

5- Nhiệt-liệt tán-dương lòng yêu nước của Tuổi trẻ Việt Nam, đã vượt thoát áp-lực tuyên truyền lừa bịp, mị dân của đảng cộng sản để dũng-cảm đứng lên nhận-lãnh trách-nhiệm tiên-phong, mở đường cho công cuộc chống nguy cơ xâm-lăng, đồng-hóa dân Việt của Hán-tộc. Mãnh liệt tin tưởng vào tinh-thần tranh đấu chống nội thù, ngoại xâm của Tuổi trẻ Việt Nam ngày càng cao, để huy-động toàn-dân trong công cuộc cứu nước, chống xâm-lăng, noi gương anh dũng của tiền-nhân.

Làm tại Montreal, Canada ngày 17 tháng 7 năm 2011.

Các đại-biểu đồng ký tên