Thông Tin‎ > ‎Phật Giáo‎ > ‎

Đạo Từ Phật Đản-P.L 2555-2011

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

ORDRE BOUDDHIQUE VIETNAMIEN MONDIAL

1978 Rue Parthenais, Montreal, QC. H2K-3S3, Canada, Tel: (514) 525-8122

 

ĐẠO TỪ PHẬT ĐẢN

Phật lịch 2555 – Dương lịch 2011

của

Hòa Thượng Thích Tâm Châu

Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MƯU NI PHẬT

 

Kính bạch Quý Ngài

Kính thưa Quý vị,

 

Mùa Phật đản 2635 - Phật lịch 2555 – đã về với những người con Phật khắp nơi trên thế giới. Vì lòng thương chúng sinh, đức Từ Phụ Thích Ca Mưu Ni Phật đã từ cung trời Đâu Suất giáng sinh vào dòng họ Thích Ca, con Vua Tịnh Phạn, con Hoàng Hậu Ma Gia, vương quốc Ca Tỳ La Vệ (bây giờ là nước Nepal), cách nay 2635 năm, mang thế danh là Tất Đạt Đa.

Thái tử Tất Đạt Đa sinh vào cõi người, cũng như muôn vàn người khác. Ngài cũng trải qua thời gian sinh trưởng, suy yếu và viên tịch. Nhưng, Ngài sớm tỉnh thức, biết rõ lý vô thường sinh, lão, bệnh, tử và sự sầu bi khổ ưu não của kiếp người, Ngài quyết định rời xa thế lạc tìm đường giác ngộ, giải thoát cho mình và cho chúng sinh.

Qua sáu năm khổ hạnh, 49 ngày nhập định, Ngài thấy rõ như thực lý duyên sinh, nhân quả trong ba đời (quá khứ, hiện tại, vị lai) của sự vật, của chúng sinh, vào buổi ban mai, ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch. Ngài chứng nhập ngôi Vô Thượng Giác.

Tùy duyên hóa độ. Sau ngày thành đạo, suốt 45 năm tại thế, Ngài bộ hành khắp nơi trên xứ Ấn xưa, đem một phần kiến giải Ngài chứng ngộ được, ban rải cho mọi người. Sự giáo hóa của Ngài lấy giới, định, tuệ làm căn bản, xả chấp, thanh tịnh hóa thân, miệng, ý, và lấy từ bi, trí tuệ, bình đẳng, hòa hợp, tinh tiến làm phương châm hành đạo. Dùng thắng pháp với những bậc thượng căn. Dùng thường pháp với những bậc bình thường, nhưng, không kém phần lợi lạc.

Trong kinh Tăng Chi Bộ có ghi: “Đức Thế Tôn, một hôm, Ngài đáp lời thỉnh cầu của hai vị Bà la môn 120 tuổi, trưởng lão, già yếu, đến yết kiến Ngài, Ngài nói: “Thật vậy, các vị là những vị Bà la môn trưởng lão, già yếu. Các vị đã thưa thật là không làm được điều thiện gì, không làm được những điều gì để chấm dứt các sợ hãi, nhưng, muốn được lời chỉ dẫn, để được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Các vị nên nhận thức rằng, ở trong đời sống này, các vị đã và đang bị già, bệnh, chết dắt dẫn. Các vị cần phải chế ngự thân, chế ngự lời nói và chế ngự ý. “Chế ngự” là chỗ nương tựa, là hang trú ẩn, là hòn cù lao, là ngọn đèn, là chỗ quy y, là chỗ đạt tới mục đích và sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài”. Ngài kết khuyến:

“Đời sống bị dắt dẫn, mạng sống chẳng là bao;

Bị già lôi kéo đi, không có nơi nương tựa.

Hãy luôn luôn quán tưởng, sợ hãi tử vong này.

Hãy làm các công đức, đưa đến chân an lạc.

Ở đây chế ngự thân, chế ngự lời và ý.

Người ấy dù mất đi, cũng được hưởng an lạc.

Vì khi còn đang sống, đã làm các công đức!”

Hiện nay, chúng ta sống trong thời đại “đấu tranh kiên cố”. Trên thế giới này, không một nơi nào được gọi là an bình thực sự. “Tâm bình thế giới bình”. Trong kinh, đức Phật thường xuyên hướng dẫn chúng ta chế ngự thân, miệng, ý. Thân, miệng, ý được chế ngự, được thanh tịnh kiên cố, tất nhiên, đấu tranh kiên cố sẽ không còn, mà sự vui hòa, sự an bình sẽ đem lại cho chúng ta, cho nhân loại.

Nay mùa kỷ niệm đức Phật Đản sinh, chúng ta, cùng nhất tâm, đem thân, miệng, ý thanh tịnh, chung phần cầu nguyện cho giáo lý bình đẳng, giải thoát được truyền giảng tại thế gian lâu dài, cho thế giới thanh bình, chúng sinh an lạc.

Nhất tâm cầu nguyện cho mọi loại chiến tranh được chấm dứt, nền tự do, dân chủ được thực hiện khắp mọi nơi và nhân loại được tự do, an vui, ấm no, hạnh phúc.

Nhất tâm cầu nguyện các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam sáng suốt, nhận thức thời cuộc, sớm thực hiện quyền dân chủ, tự do chân chính cho người dân, để tất cả, chung sức bảo vệ và đem lại sự an bình, thịnh vượng cho nhân dân, cho đất nước Việt Nam.

Nhất tâm cầu nguyện tất cả các vị đã mất cho lý tưởng quốc gia, tự do, đạo giáo và trong mọi trường hợp khác, đều được vãng sinh về nơi An Lạc.

Nhất tâm cầu nguyện cho tất cả chúng ta và mọi người, mọi gia đình được an vui, hạnh phúc.

 

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG CÁT TƯỜNG BỒ TÁT