Văn Học‎ > ‎Thi Kệ‎ > ‎

Bóng Xưa Như Tại

BÓNG XƯA NHƯ TẠI

Thích-Tâm-Châu

 

Thiên trúc ba ngàn năm trước kia,

Bóng mây giai cấp phủ che mờ.

Hào quang Đâu Suất bừng lan tỏa,

Sáng tỏa nhân gian tỉnh mộng mơ.

 

Vịn nhánh Vô Ưu hoa đản sinh,

Gương sen bảy bước hiện chân hình.

Trên trời dưới đất, duy “chân ngã”,

Pháp tính như như, vượt thế tình.

 

Thị hiện trong khung cảnh đế vương,

Lòng trong soi tỏ luật vô thường.

Nô Ma một thuở phi thân ngựa,

Non Tuyết cô thân trải dậm trường.

 

Thân tàn, hơi thở quyện chân thường,

Hòa nhập hư không tuyệt vấn vương.

Sự vật hiện bày chân thật tính,

Thênh thang, “chân chính” một con đường!

 

Một bát xin ăn khắp mọi nhà,

Một mình một bóng dậm đường xa.

Nay đây mai đó, không ngừng nghỉ,

Cứu vớt sinh linh sạch kiến tà!

 

Màn đêm tràn ngập cảnh Sa La,

Sắc trở về không ảnh Phật Đà.

Công hạnh ngát thơm lồng vũ trụ,

Bóng xưa như tại vẫn thăng hoa!

 

(trích Tập San Pháp Âm số 79, tháng 05-2004)