Văn Học‎ > ‎Thi Kệ‎ > ‎

Mừng Thọ Chín Mươi


MỪNG THỌ CHÍN MƯƠI

 

Chung vui mừng thọ chín mươi,

Hồn lâng lâng nhẹ bóng đời soi qua.

Dấn thân trong cõi Sa-bà,

Có không, không có vẫn là “không hoa”.

Nước trong, trăng hiện, khôn nhòa,

Vi-âm muôn pháp, vọng tòa chân-như.

Tâm trong sáng, diệu-ngôn-từ,

Tràn dâng an-lạc bây giờ, mai sau.

Đạo Vàng chói lọi dài lâu,

Vô biên phước trí nhiệm mầu quần-sinh.

          Montreal, 29 tháng 06 năm 2010

          Hòa Thượng Thích Tâm Châu