Văn Học‎ > ‎Thi Kệ‎ > ‎

Tái Kiến Tinh Châu

TÁI KIẾN TINH CHÂU

Tứ thập niên dư lai thử phương,

Thiền môn đạo bạn niệm thâm trường.

Kim thiên tái kiến vô ngôn thuyết,

Ngưỡng nguyện chư phương Chính Pháp xương.

 

Gặp Lại Singapore

Trên bốn mưới năm tới cảnh này,

Khắc ghi tình đạo rất sâu dầy.

Kể sao cho xiết, ngày nay gặp!

Chính-Pháp nơi nơi mãi hiển bày!

                    Singapore: 23.11.2009

                    H.T Thích Tâm Châu